Eihei Dogen – Shoji – VITA E MORTE

Eihei Dogen – Shoji – VITA E MORTE

Trad. e commento a cura di Jisō Giuseppe Forzani

 

[gview file=’https://www.bukkaidojo.it/docs/Shobogenzo-Shoji-e-Commento.pdf’]